Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest firma PPHU „MONTEX” Tomasz Kocon, zwana dalej „MONTEX”, z siedzibą w miejscowości Żulin 35, 07-104 Stoczek.
 2. Kontakt z Administratorami danych osobowych:
  • adres e-mail: info@montex-hale.com
  • adres korespondencyjny: PPHU „MONTEX” Tomasz Kocon, Żulin 35, 07-104 Stoczek.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i/lub realizacji zamówień, transakcji handlowych oraz innych usług oferowanych przez „MONTEX”. W celu wykonywania tych zadań „MONTEX” posiada dostęp do Państwa danych osobowych umożliwiających zawarcie i/lub realizację zamówień, transakcji handlowych oraz innych usług, a także rozliczeń finansowych w tym zakresie.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (organy kontrolne administracji państwowej, Policja, Prokuratura, Sądy, Urzędy Skarbowe oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez „MONTEX” w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, dokumentów handlowych oraz związanych z tym rozliczeń finansowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez „MONTEX” Państwa danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania i/lub usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, po zakończeniu okresu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, przypadków, w których „MONTEX” posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, dane nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez „MONTEX” Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Code by see-me | Klauzula Informacyjna RODO | Zobacz na Youtube | Producent hal na Twitter | | Blog tumblr Montex hale | Jesteśmy na Pinterest